Terapie polami magnetycznymi – przyszłość medycyny

Gęstniejący wokół nas z roku na rok smog elektromagnetyczny, głównie za sprawą telefonii komórkowej i bezprzewodowego Internetu, zaburza funkcjonowanie naszych organizmów na poziomie komórkowym, co skutkuje postępującym wzrostem coraz trudniejszych w leczeniu chorób.

Wiadomo, że linie sił emitowanych przez jądro naszej planety tworzą potężne pole, w którego środku żyjemy. Z tego punktu widzenia nasze ciało jest tylko ożywionym magnesem, który współgra harmonijnie z częstotliwościami, jakie wysyła nasza Ziemia, Słoń- ce, Księżyc i cały Kosmos. Poddane siłom kosmicznym czerpie ono niezbędną energię do swego rozwoju. Stąd jest rzeczą normalną, że fale magnetyczne mogą nam pomagać w utrzymaniu równo- wagi i sprawności naszego systemu obronnego, pod warunkiem że potrafimy „oswoić” owe rozprzestrzeniające się linie sił, które są wszechobecne, a jednocześnie niewidoczne i nieujarzmione.

Leczenie polem magnetycznym
Tran Ky, Pierre Laget, Jean-Michel Guilbert

Pobierz od razu całość w pdf: artykuł.pdf.

Magnetyzm, a życie współczesnego człowieka.

Naturalne magnesy za ważne remedia w terapii regulacyj­nej medycyna chińska uznawała przeszło 2000 lat temu, a magnetoterapia była stosowana w praktyce leczniczej już około 1000 lat przed pierwszym opisem zastosowań akupunktury. Starożytna medycyna Korei, indyjska Ajurweda oraz zaawansowane cywilizacje Ameryki Środkowej również wykorzystywały leczniczą moc magnetyzmu. Także w sta­rożytnych kulturach Grecji i Egiptu leczenie magnetytami i sztabkami magnesu należało do metod terapeutycznych. Już Arystoteles w III wieku p.n.e. potwierdził istnienie tera­peutycznych możliwości magnesu. Przyciągające i odpycha­jące właściwości magnesów opisywał w dziele De rerum natura (O naturze wszechrzeczy) Tytus Lukrecjusz Carus (I wiek p.n.e.), zaś Pliniusz Starszy (I wiek n.e.) twierdził, że magnesy mogą leczyć. Galen w II wieku n.e. wykorzystywał magnesy do likwidacji lub osłabienia bólu powodowanego przez różne choroby. W Persji w X wieku n.e. używano magnesów do usuwania skurczów mięśni.

W XIII wieku Francuz Pierre Pelerin de Maricourt (Petrus Peregrinus de Maricourt) prowadził eksperymenty w zakre­sie magnetyzmu i w roku 1269 napisał pierwsze nowożyt­ne dzieło na ten temat: Epistola de magnete. Współcześnie Europejska Unia Nauk o Ziemi przyznaje wybitnym na­ukowcom za ich szczególne osiągnięcia w dziedzinie magnetyzmu odznaczenie Petrus Peregrinus Medal.

W roku 1877 Francuskie Królewskie Towarzystwo Medycz­ ne zainicjowało pierwsze znaczące studia nad magnetoterapią. Dużą rolę w tym zakresie odegrał austriacki lekarz Franz Anton Messmer (koniec XVIII wieku). Twierdził on, że od­działywanie pola magnetycznego na ludzki organizm pobu­dza ukryte w prawej półkuli mózgowej pierwotne instynkty komunikacji telepatycznej, a jego metodę leczenia nerwic, wywoływania stanów hipnotycznych, pobudzania zdolności jasnowidzenia i telepatii nazwano „mesmeryzmem”.

Dzisiaj wiadomo, że pole magnetyczne o odpowiednio do­ branych parametrach powoduje samoregulację pracy komórek i wzrost ich aktywności, wpływa na siłę układu odporno­ściowego oraz przywraca homeostazę organizmu. Istnienie pola magnetycznego Ziemi jest więc podstawowym warun­kiem przetrwania wszystkich form życia. Organizm ludzki, jak każdy inny, działa za sprawą znakomicie skoordynowanej sieci pól elektromagnetycznych i wytwarzanych przez nie sił. Regulują one większość funkcji organizmu i wpływają na za­ chowanie stanu naturalnej równowagi.

Nasza Matka­ Ziemia jest wielkim magnesem, zaś tryb życia pierwotnego człowieka powodował, że ciągle znajdo­ wał się on pod wpływem ziemskiego pola magnetycznego (chodził boso, spał na ziemi pokrytej zwierzęcymi skórami itp.). Z czasem zatraciliśmy naturalny instynkt i zakodowa­ną w nas wiedzę, że, jak powiedział noblista, zyk Werner Heisenberg, „energia magnetyczna jest elementarną energią, od której zależy całe życie świata”. Ma ona za­sadniczy wpływ między innymi na rodzaje cząstek elemen­tarnych (także tych, które tworzą nasze ciała) oraz ich wza­ jemne oddziaływania, co wykazali laureaci Nagrody Nobla z roku 2008: Yoichiro Nambu, Makoto Kobayashi i Toshihide Maskawa. Rozwijająca się cywilizacja stopniowo pozbawiała nas życiodajnego działania ziemskiego pola magnetycznego.

Ostatni wiek to skok i szok cywilizacyjny, który zmienił radykalnie naturalne środowisko człowieka. „Weszliśmy w wiek wysokiej techniki, mając strukturę człowieka pierwotnego” – stwierdził niemiecki biofizyk profesor Ulrich Warnke z Uniwersytetu w Saarbrücken. Przyśpieszenie rozwoju technologicznego znacznie wy­przedziło zdolności adaptacyjne i samoregulacyjne orga­nizmu. Człowiek coraz bardziej oddala się od pierwotne­ go stanu, zatracając jednocześnie zdrowy instynkt, który podpowiedziałby mu, co jest korzystne, a co nie, dla jego zdrowia. „Obecnie niespotykany dotąd poziom ekspozycji pól magnetycznych, elektrycznych i elektromagnetycznych.

mających źródło w wielu bezprzewodowych technologiach ingeruje w naturalny system informacji i funkcjonowanie ludzi, zwierząt i roślin. Konsekwencje tej ekspansji, które zostały już dawno przewidziane przez krytyków, nie mogą być dłużej ignorowane. Pszczoły i inne owady znikają, ptaki unikają pewnych miejsc i tracą orientację w innych. Ludzie cierpią z powodu zaburzeń czynnościowych i chorób. I o ile te ostatnie są dziedziczone, zostaną przekazane następnym pokoleniom”. (Ulrich Warnke, Bees, Birds and Mankind Destroying Nature by Electrosmog)

Niedobór naturalnego pola magnetycznego w środowisku biologicznym prowadzi
do zaburzeń procesów metabolicznych, co powoduje 90 procent wszystkich chorób

Zamknięte budownictwo betonowe, pokrywanie gruntów asfaltem i betonem, wytwarzanie sztucznych pól elektro­ magnetycznych przez nowoczesną elektrotechnikę i elek­tronikę ma wyraźnie negatywny wpływ na biomagnetyzm człowieka. Prąd przepływający liniami wysokiego napięcia powoduje powstawanie zjawiska koronowego – tworzenie się wokół przewodów pola magnetycznego jonizującego otaczające powietrze w promieniu kilkuset metrów. Jest to źródło dyskomfortu i wielu problemów zdrowotnych, w tym chorób zagrażających życiu. Nasze
mieszkania to elektromagnetycz­ne klatki z kratami stalowych zbrojeń i gęstą siecią przewodów elektrycznych w ścianach, w któ­rych indukują się prądy generują­ ce pola elektromagnetyczne, oraz szeregiem urządzeń elektrycznych domowego użytku, bez których nie możemy się już dzisiaj obejść (przynajmniej tak się nam wydaje).

W dalekiej przeszłości człowiek podlegał wpływom na­turalnych pól magnetycznych o rozproszonym, niespójnym promieniowaniu. Stanowiło to swoisty sposób „dokar­miania” naturalną energią elektromagnetyczną. Obecnie natężenie naturalnego pola ziemskiego systematycznie ma­ leje, gwałtownie zaś narastają destrukcyjne, sztucznie ge­nerowane przez cywilizację pola magnetyczne o skoncentrowanym, spójnym promieniowaniu, tworząc tak zwany smog elektromagnetyczny. Globalny poziom zanieczysz­czenia elektromagnetycznego staje się tak niebezpieczny, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadziła w roku 1995 pojęcie „globalne zanieczyszczenie elektromagnetyczne”.

To niezwykle groźne zjawisko zakłóca wszelkie procesy ży­ciowe, co objawia się początkowo bólami nieznanego pochodzenia. Świadczą one o obniżeniu energii życiowej, upośle­dzeniu tlenowym organizmu i rozregulowaniu mechanizmów homeostazy (równowagi życiowej). Z każdym rokiem to za­ grożenie wzrasta. W rezultacie powstają choroby cywilizacyj­ ne (choć mają one i inne dodatkowe przyczyny). Za zerwane więzy z naturą i utratę zdrowego instynktu płacimy zaburze­niami w funkcjonowaniu naszego organizmu – nerwicami, bezsennością, zwyrodnieniami kręgosłupa, napadami lęku, utratą witalności, chorobami nowotworowymi i przedwcze­snym starzeniem. Niedobór naturalnego pola magnetycznego w środowisku biologicznym prowadzi do zaburzeń procesów metabolicznych, co powoduje 90 procent wszystkich chorób. Dlatego tak istotna jest obecnie potrzeba zrozumienia wpływu magnetyzmu na żywe organizmy, zwłaszcza terapeutycznego oddziaływania wybranych pasm pól elektromagnetycznych – zakresów i sposobów ich zastosowań. Tradycyjna medy­cyna mimo jej postępów nie jest skuteczna w leczeniu wielu współczesnych chorób …

Pobierz resztę w pdf: artykuł.pdf.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *